Privacy Statement

Frank Bree, vrijgevestigd psychotherapeut, gevestigd in Overveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34349255, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Frank Bree, informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon hanteert, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Frank Bree persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. alle overige personen die met Frank Bree contact opnemen of van wie Frank Bree persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Frank Bree verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

Frank Bree verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact;

4. Rechtsgrond

Frank Bree verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de   intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

5. Verwerkers

Frank Bree kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Frank Bree persoonsgegevens verwerken.  Frank Bree sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Frank Bree deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Frank Bree deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Frank Bree geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Frank Bree ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Frank Bree bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Frank Bree hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacy statement

Frank Bree kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Frank Bree gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Frank Bree te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Frank Bree door een e-mailbericht te sturen naar fabree@kpnmail.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Frank Bree persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Frank Bree door een e-mailbericht te sturen naar fabree@kpnmail.nl. Een klacht trachten ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)